ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

ข่าวสาร อคนท.

กิจกรรม ค่ายประจำปี ค่ายครอบครัว ค่ายเยาวชน การเยี่ยมเยียนสมาชิก การบุกเบิกคริสตจักร การประกาศ การรับบัพติศมา
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรฯ สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries

คำพยานชีวิต

คำพยานชีวิต คำหนุนใจ การขอบพระคุณพระเจ้า จากพี่น้องสมาชิกองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
สามารถส่งคำพยานของท่าน เพื่อหนุนใจ และประกาศความรัก ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries