การปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ภาพความทรงจำของความร่วมมือระหว่าง คริสตจักรในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่มีการทำความสะอาด, ทาสี, ตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงมุมมอง

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความร่วมมือของเรา

พิธีเปิดจุดบริการบ่อน้ำบาดาล “โครงการน้ำดื่มสะอาด”

โครงการน้ำดื่มสะอาด

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดจุดบริการบ่อน้ำบาดาลใน " โครงการน้ำดื่มสะอาด " เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.ชุมชนแม่ดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด 2.หมู่บ้านขุนข้อน อ.เชียงดาว 3.บ้านสันต้นดู่ 4.หมู่บ้านห้วยมะยม 5.หมู่บ้านตาดน้อย 6.หมู่บ้านห้วยจะค่าน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆ ที่แบ่งปันให้กับผู้ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการรอุปโภคบริโภค ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันครั้งนี้