พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ

พิธีรับบัพติศมาคริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ
ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ดาเนียล คำแสน ผู้ทำพิธีบัพติศมา
สมาชิก ชาวกัมพูชา ทั้ง 6 คน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2018

พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรหลักชัยชีวิต บ้านปอพาน-หนองโน

พิธีรับบัพติศมาคริสตจักรหลักชัยชีวิต บ้านปอพาน-หนองโน
ศาสนาจารย์ดาเนียล คำแสน ผู้ทำพิธีบัพติศมา สมาชิกทั้ง 6 คน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2018

พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรบ้านแห่งพระพร

พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรบ้านแห่งพระพร
ศิษยาภิบาล อาจารย์กฤษณา พิมพิสาร ผู้ทำพิธีบัพติศมา สมาชิกทั้ง 5 คน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2018 ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี