การประชุมสามัญ 2020 “รื้อฟื้นนิมิต”

การประชุมสามัญ 2019 “บุกเบิก บากบั่น ก้าวไป”

การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2019 " บุกเบิก บากบั่น ก้าวไป "
เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมสามัญ 2018 “ยุทธศาสตร์การบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร”