พิธีรับบัพติศมาคริสตจักรหลักชัยชีวิต บ้านปอพาน-หนองโน
ศาสนาจารย์ดาเนียล คำแสน ผู้ทำพิธีบัพติศมา สมาชิกทั้ง 6 คน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2018