พิธีมอบถวายอาคาร คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง

ภาพบรรยากาศพิธีมอบถวายอาคาร คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง
พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล และพิธีถวายผลแรก ณ คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

ค่ายเยาวชน ประจำปี 2018 ค่าย “หยั่งราก”

ภาพบรรยากาศสนุกๆ ที่เต็มไปด้วยพระพรและการหยั่งรากลึกในพระเจ้า
ของค่ายเยาวชนองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย 2018 ในค่าย "หยั่งราก"
เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2018 ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ค่ายครอบครัว ประจำปี 2018 ค่าย “ผูกพันเป็นหนึ่ง”

ภาพบรรยากาศค่ายครอบครัว องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ประจำปี 2018
ค่าย " ผูกพันเป็นหนึ่ง " ค่ายที่เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างเต็มขนาด
มีพี่น้องสมาชิกคริตจักรต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าร่วมค่ายจากทั่วประเทศ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ

พิธีรับบัพติศมาคริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ
ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ดาเนียล คำแสน ผู้ทำพิธีบัพติศมา
สมาชิก ชาวกัมพูชา ทั้ง 6 คน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2018

การปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ภาพความทรงจำของความร่วมมือระหว่าง คริสตจักรในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่มีการทำความสะอาด, ทาสี, ตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงมุมมอง

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความร่วมมือของเรา

พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรหลักชัยชีวิต บ้านปอพาน-หนองโน

พิธีรับบัพติศมาคริสตจักรหลักชัยชีวิต บ้านปอพาน-หนองโน
ศาสนาจารย์ดาเนียล คำแสน ผู้ทำพิธีบัพติศมา สมาชิกทั้ง 6 คน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2018

พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรบ้านแห่งพระพร

พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรบ้านแห่งพระพร
ศิษยาภิบาล อาจารย์กฤษณา พิมพิสาร ผู้ทำพิธีบัพติศมา สมาชิกทั้ง 5 คน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2018 ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมสามัญ 2018 “ยุทธศาสตร์การบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร”

การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2018
" ยุทธศาสตร์แห่งการบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร "
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2018
ณ สวนเอเดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดจุดบริการบ่อน้ำบาดาล “โครงการน้ำดื่มสะอาด”

โครงการน้ำดื่มสะอาด

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดจุดบริการบ่อน้ำบาดาลใน " โครงการน้ำดื่มสะอาด " เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.ชุมชนแม่ดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด 2.หมู่บ้านขุนข้อน อ.เชียงดาว 3.บ้านสันต้นดู่ 4.หมู่บ้านห้วยมะยม 5.หมู่บ้านตาดน้อย 6.หมู่บ้านห้วยจะค่าน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆ ที่แบ่งปันให้กับผู้ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการรอุปโภคบริโภค ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันครั้งนี้