ภาคเหนือ ( ประเทศไทย ) 27%

ภาคเหนือ

ภาคเหนือมีจำนวนทั้งหมด 11 จังหวัด โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนมากประกอบไปด้วยภูเขา ที่เชื่อมต่อจากเทือกเขาชานซึ่งตั้งอยู่ในขอบเขตของประเทศพม่า และประเทศลาว เนื่องจากเขตนี้เป็นเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นคล้ายกับประเทศไทย โดยเป็นพื้นที่ยกสูง และอยู่ติดกับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและฤดูกาล ดังนั้นเขตพื้นที่ภาคเหนือนี้จึงมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ ภาคเหนือเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนเผ่าหลายกลุ่มที่มีวัฒนธรรม และภาษาที่เป็นที่รู้จักในฐานะของภาษาเหนือ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีคริสตจักรมากมายที่อยู่ในชนเผ่า และมีคริสตจักรที่อยู่ในตัวเมืองของภาคเหนือด้วยเช่นกัน

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น