ภาคตะวันออก ( ประเทศไทย ) 12%

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลมีทั้งหมด 7 จังหวัด โดยมีขอบเขตทางฝั่งตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา และฝั่งตะวันตกมีขอบเขตอยู่ที่ใจกลางของประเทศ ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ระหว่างเทือกเขาสันกำแพง มีจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ทางเหนือของภูมิภาค เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูง และมีอ่าวไทยอยู่ทางใต้ของภูมิภาค ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้คือ มีแนวเขาหรือเทือกเขาสั้นๆ และเป็นที่ลุ่มน้ำที่มีแม่น้ำสายสั้นๆหลายสายที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทย

ผลไม้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภูมิภาคนี้ มีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางเข้ามาทำให้กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจ และเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ติดทะเลจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อยสำหรับภูมิภาคนี้ ซึ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำการประกาศให้เต็มที่ด้วยการทรงนำจากพระเจ้า

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น