ภาคตะวันตก ( ประเทศไทย ) 2%

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตกมีพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกติดกับขอบเขตของพม่า ส่วนพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกติดกับภาคกลางของประเทศไทย โดยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังนี้ คือเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูงมากมาย และมีลำธารน้ำที่ค่อนข้างลึก ภูมิภาคนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งแร่ธาตุที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญมากมาย อีกทั้งยังมีเขื่อนที่สำคัญของประเทศ และมีการทำเหมืองแร่ที่เป็นสิ่งคำคัญต่อการทำอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง ภูมิภาคนี้มีเพียง 5 จังหวัดเท่านั้น องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีความหวังที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าในภาคตะวันตกให้ได้มากที่สุดโดยการทรงนำจากพระเจ้า

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น