ภาพบรรยากาศพิธีมอบถวายอาคาร คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง
พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล และพิธีถวายผลแรก ณ คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี