ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับบัพติศมาในน้ำ ภายในค่ายภาคกรุงเทพและปริมณฑล
อคนท. ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยมีพี่น้องจากคริสตจักรปันรัก
คริสตจักรพระพรศรีราชา และสถานประกาศทับคล้อ จำนวน 7 ท่านที่ได้รับบัพติศมาในน้ำ
บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านอย่างมากมาย