พิธีรับบัพติศมาคริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ
ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ดาเนียล คำแสน ผู้ทำพิธีบัพติศมา
สมาชิก ชาวกัมพูชา ทั้ง 6 คน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2018