พิธีรับบัพติศมา คริสตจักรบ้านแห่งพระพร
ศิษยาภิบาล อาจารย์กฤษณา พิมพิสาร ผู้ทำพิธีบัพติศมา สมาชิกทั้ง 5 คน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2018 ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี