การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2019 " บุกเบิก บากบั่น ก้าวไป "
เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี