การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2018
" ยุทธศาสตร์แห่งการบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร "
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2018
ณ สวนเอเดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่