คริสตจักรปันรัก

คุณพิชัย

"

ในอดีตคุณพิชัย เคยติดการพนัน และใช้สารเสพติด คุณเก๋และสมาชิกคริสตจักรใช้เวลากว่า 5 ปีในการอธิษฐานเผื่อ และในปัจจุบัน คุณพิชัยตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก รักครอบครัว รักพระเจ้า มาคริสตจักรเป็นประจำและตอนนี้เรียนอยู่ในชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ เตรียมรับบัพติศมาในเร็วๆนี้ ขอบคุณพระเจ้า