ความเชื่อของเรา

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

1. องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยเป็นองค์กรที่ทำการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อความหวัง ผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้เป็นนิจนิรันดร์

2. การปฏิบัติงานของเราจัดตั้งร่วมกับองค์กรคริสตจักรภายในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมนิมิตรไทยคริสเตียน

3. สมาคมนิมิตรไทยคริสเตียน(VTCF) จดทะเบียนภายใต้สมาคมการเผยแพร่คำสอนแห่งประเทศไทย (EFT)

4. สมาคมนิมิตรไทยคริสเตียน(VTCF) ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณ เป็นศูนย์กลางของพระคริสต์ เป็นอาณาจักรแห่งแสงสว่าง และเป็นกลุ่มครอบครัวคริสตจักรที่มีการเน้นย้ำในการเป็นสมาชิกขององค์กรและการเป็นสมาชิกของชุมชนที่อาศัยอยู่

5. ความปรารถนาในการอธิษฐานของเรา คือ ปรารถนาที่จะเห็นชีวิตที่ร้อนรนในความเชื่อ และเห็นการนมัสการพระเจ้าที่ดำรงอยู่ของสมาชิก  เพราะความเชื่อที่ยังมีชีวิตจะแสดงให้เห็นถึงพลังของคำอธิษฐานที่จะนำไปสู่การสำแดงของเรื่องราวความอัศจรรย์ต่างๆ และสำแดงให้เห็นถึงรูปแบบในการดำเนินชีวิตอย่างพระเยซูคริสต์ 

6. องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยทำหน้าที่รับของถวายซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตรไทย

7. องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยยินดีต้อนรับท่านที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศผ่านการสนับสนุนการก่อสร้างและการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ และผ่านทางการสนับสนุนโครงการการฝึกอบรมผู้นำรุ่นใหม่

8. องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาการเป็นผู้นำ รวมทั้งการสร้างโรงเรียนคริสตจักรสำหรับการฝึกอบรม และการจัดหาผู้นำรุ่นใหม่ให้กับองค์กรคริสเตียน

9. หัวใจขององค์กรคริสตจักรนิมิตไทย คือ “รับใช้เพื่อความหวังชุมชน ร้อนรนด้วยพระวิญญาณ ทำงานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

คริสตจักรของ VTCF คือองค์กรคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาล เป้าหมายของเราคือ การยกย่องสรรเสริญพระเจ้า และส่งเสริมสมาชิกคริสตจักรให้มีเอกลักษณ์และนิมิตรที่เด่นชัดในด้านของความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ในทุกคริสตจักรของ VTCF จะปกครองตนเอง มีอิสระภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งอิสระภาพในรูปแบบของการนมัสการที่มีความแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของวัฒนธรรมและภาษา และจะไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรแต่อย่างใด

ดังนั้น ในแต่ละคริสตจักรจึงมีการตั้งชื่อคริสตจักรด้วยตนเอง รวมทั้งการจัดหาสถานที่เพื่อการนมัสการ โดยในบางคริสตจักรอาจจะใช้บ้าน หรือเช่าอาคารสำหรับการนมัสการและการสามัคคีธรรม

คณะกรรมการของ VTCF มีความปรารถนาที่จะเห็นการเกิดผลของความเชื่อในการบุกเบิกและสร้างคริสตจักรใหม่ๆ และเราที่เป็นส่วนหนึ่งของพระกายพระคริสต์ซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วโลก เราจึงมีทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรเงิน ประสบการณ์ และเครื่องมือต่างๆที่เพรียบพร้อมสำหรับการสร้างคริสตจักรใหม่ โดยพื้นที่เป้าหมายของเราคือ กลุ่มที่มีประชากรมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 คน โดยในกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่มีคริสตจักรหรือเป็นพื้นที่ที่มีคริสเตียนกลุ่มเล็กๆอาศัยอยู่

หน้าที่ของเรา

* การประกาศคำสอนของพระเยซูคริสต์ให้กับมนุษยชาติ

* การสำแดงให้เห็นถึงพระกรุณาคุณของพระเยซูคริสต์และการสำแดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อโลกที่มีความขัดสน

* การบุกเบิกสร้างคริสตจักรใหม่ และพัฒนาผู้เชื่อให้เติบโตฝ่ายวิญญาณ

* การส่งเสริม การสอน การเป็นแรงบันดาลใจ รวมทั้งการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เชื่อคนไทยที่จะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ตลอดจนการเป็นแบบอย่างในการสำแดงความรักของพระเยซูในชีวิต เพื่อทำให้ผู้เชื่อคนไทยได้มีความรู้และความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเชื่อ Divine World

* การก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าและการดูแลคริสตจักรมากมายเพื่อจะได้เห็นการสรรเสริญและยกย่องพระนามพระเจ้าในประเทศไทย

หมายกำหนดการของพันธกิจ

พันธกิจของเราคือ การประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในประเทศไทยและในประชากรอาเซียนเพื่อการสร้างคริสตจักรและการสร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

หมายกำหนดการของนิมิตร (สิ่งใดที่เราต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์)

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยต้องการที่จะเห็นความเข้มแข็งของสังคมคริสเตียนในการขับเคลื่อนพลังความเชื่อ การต่อยอดในการนำผู้เชื่อใหม่จากการกลับใจ และการสนับสนุนผู้อื่นให้เติบโตในแผ่นดินของพระเจ้า

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเราคือ การนำเสนอรูปแบบของการประกาศที่มีความร่วมสมัย และการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ผ่านทางคำพูดและการดำเนินชีวิต

แผนการที่จะบรรลุนิมิตร

1. เราปรารถนาที่จะเห็นผู้เชื่อมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้าและมีความลึกซึ้งในความรักของพระเจ้ามากขึ้น

2. เราปรารถนาที่จะเห็นผู้คนได้รับการชำระและได้รับการปลดปล่อยโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. เราปรารถนาจะนำผู้ที่กำลังเติบโตในความเชื่อด้วยการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า

4. เราปรารถนาจะพัฒนาผู้เชื่อให้มีความรู้และมีความเชื่อเติบโตในทางของพระเจ้า

5. เราปรารถนาให้สมาชิกของเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะเป็นประกาศและนำผู้เชื่อใหม่เข้ามามากขึ้น โดยเริ่มจากชุมชนใกล้ตัวแล้วจึงค่อยๆขยายไปยังชุมนุมภายนอก เราปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกท่านขับเคลื่อนพันธกิจโดยการเริ่มประกาศในท้องถิ่นใกล้เคียงและการประกาศข้ามดินแดน

6. เราปรารถนาที่จะพัฒนาผู้ที่มีความเป็นผู้นำโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เขานั้นเริ่มมีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบสมาชิกคนอื่นๆรวมทั้งตัวองค์กร

7. เราได้รับความเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีของประทานให้กับผู้เชื่อทุกท่าน ดังนั้นเราจึงปรารถนาที่จะช่วยฝึกอบรมเพื่อให้ของประทานเหล่านั้นเด่นชัดขึ้น

8. เราพยายามที่จะสร้างชุมชนของผู้เชื่อให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีการจัดการนมัสการร่วมกัน

9. เราสนับสนุนผู้เชื่อทุกท่านให้มีความสามารถในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และการประกาศเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า

1) การก่อตั้งและงานพันธกิจของคริสตจักรองค์กร VTCF ได้รับการทรงนำจากพระเจ้า (1 โครินธ์ 3:11) โดยองค์กรของเรายึดหลักข้อเชื่อตามคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งในพันธสัญญาเดิมและในพันธสัญญาใหม่ (มาระโก 13:31)

2) เป้าหมายของสมาชิกคริสตจักร คือ การนมัสการพระเจ้าและการเป็นคริสตจักรแบบอย่าง โดยยึดหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล รวมทั้งการสอนผู้เชื่อให้มีความเข้มแข็งในการที่จะประกาศข่าวพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ได้ไถ่บาป ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและทรงเป็นพระเจ้า

3) ความสำคัญขององค์กรคริสตจักรนั้นมาจากนิมิตรของพระเจ้าที่เปิดเผยผ่านพระเยซูคริสต์ คือ ให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี (ยอห์น 4:23) เพิ่มเติมความเชื่อด้วยการเลี้ยงดูและการสอน ( 1 โครินธ์ 14:26 ) ( 2 เปโตร 3:18 ) และการประกาศตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ผ่านงานพันธกิจและการกระทำที่สำแดงความรักของพระเยซู

1. การอธิษฐาน : เราให้ความสำคัญกับการอธิษฐาน เราปรารถนาที่จะเป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะสอนและส่งเสริมผู้เชื่อของเราให้เน้นเรื่องการอธิษฐาน และอยู่ในทางของพระเจ้า

2. การนมัสการ : การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคือ การสรรเสริญชื่นชมในความรักของพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และความจริง ผ่านทางท่าทางและการแสดงออก โดยไม่มีขอบเขตที่กำหนดของการแสดงออก ซึ่งเราปรารถนาที่จะเห็นผู้เชื่อในท้องถิ่นต่างๆ รักษาวัฒนธรรมและรูปแบบของการนมัสการในท้องถิ่นตนเองไว้

3. พระวจนะคำของพระเจ้า : คือพระคัมภีร์ไบเบิลที่เปิดเผยความจริงแก่เราว่า ใครคือพระเจ้าที่แท้จริง และพระเจ้าทำอะไรบ้าง พระวจนะคำของพระเจ้านั้น มั่นคงเป็นนิจนิรันดร์ เราเชื่อในพระวจนะคำที่ทำให้เราสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของชีวิตเราบนโลกใบนี้ เราเชื่อในพระวจนะคำที่สามารถทำให้เราเข้าใจได้ง่าย เนื่องจาก พระวจนะคำเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน

4. การประกาศ : เราปรารถนาความกล้าหาญและความรักที่จะนำสารเกี่ยวกับการไถ่บาปไปถึงผู้คนที่ทุกข์ยาก เราสนับสนุนให้การประกาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในแต่ละคริสตจักร โดยเรามีการจัดการฝึกอบรมการประกาศของผู้เชื่อทุกท่านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อทำให้ผู้เชื่อแต่ละท่านได้ค้นพบแนวทางการประกาศที่เป็นของตนเอง และเพื่อเป็นแบบอย่างที่จะประกาศกับผู้หลงหายและส่งเสริมให้แต่ละคริสตจักรมีทีมประกาศเป็นของตนเอง

5. ผู้ติดตาม/สาวก : เราแสวงหาที่จะสร้างผู้ที่มีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะยอมและเชื่อฟังพระเจ้าในทุกๆความคิด คำพูดและการแสดงออก การเป็นผู้ติดตามนั้นไม่ใช่การเรียนรู้แต่เป็นการใช้ชีวิตที่มอบถวายและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต โดยให้พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตมากขึ้นและพร้อมที่จะยกย่องสรรเสริญพระองค์ในทุกเวลา

6. ความสัมพันธ์ : เราให้ความสำคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า โดยการสอนพระวจนะคำและการนมัสการ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ ช่วงเวลาที่เราพักสงบกับพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ นอกจากนั้นเรายังให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายนอก นั่นคือการที่เราเน้นยำให้มีการพบปะและสามัคคีธรรมร่วมกันของสมาชิกในคริสตจักร

7. การสร้างคริสตจักร : เราจะสร้างคริสตจักรโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกัน การนมัสการร่วมกัน การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน การถวายตัวเป็นผู้ติดตามและการรับใช้ร่วมกัน เราปฏิเสธนิมิตรหรือเป้าหมายแนวคิดที่ในแต่ละองค์กรกำหนดไว้ และเราจะสร้างโครงสร้างของคริสตจักรที่จะสามารถเติบโตด้วยวัฒนธรรมที่แต่ละคริสตจักรมี โดยที่วัฒนธรรมเหล่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล

8. การฝึกการเป็นผู้นำ : เราได้รับมอบหมายให้พัฒนาศักยภาพของผู้นำและค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้เหล่านั้นกลับไปบริหารจัดการและขับเคลื่อนคริสตจักรท้องถิ่นขององค์กรได้ เนื่องจากเราปรารถนาที่จะมอบ สิทธิอำนาจให้กับผู้นำในการปฏิบัติพันธกิจในงานรับใช้

9. ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี : เราให้คุณค่ากับทุกชีวิต ไม่มีการดูหมิ่น หรือการเหยียดสีผิว การเหยียดเพศ อายุ หรือแม้กระทั่งความแตกต่างกันของตำแหน่งหรือชนชั้นทางสังคม

10. เชื้อชาติแท้ และชนชั้นแรงงาน : เราให้คุณค่าและเคารพกับทุกกลุ่มสัญชาติและเชื้อชาติ รวมทั้งกลุ่มคนชนชั้นแรงงาน เช่น แม่บ้าน และคนเช็ดพื้น

11. ความซื่อสัตย์ : เราให้คุณค่าและให้ความเคารพแก้บุคคลที่มีความซื่อสัตย์

12. ความอ่อนแอ : เราให้คุณค่าความสำคัญกับบุคคลที่กำลังอ่อนแอ บุคคลที่กำลังผิดหวังและล้มลง แต่เขายังมีความเชื่อในพระเจ้าว่าชีวิตของเขาเป็นแผนงานที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้า

13. ครอบครัว : พระเจ้าได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการทรงสร้างว่า ชายและหญิงจะต้องแต่งงานกัน และใช้ชีวิตร่วมกันฉันท์ครอบครัว เด็กๆจะต้องได้รับการเลี้ยงดูทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณอย่างดีที่สุดจากครอบครัว ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก และเราจะทำให้ดีที่สุดในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกครอบครัว

14. อนุชน : เราเชื่อในกลุ่มอนุชน พวกเขาเป็นกำลังสำคัญของวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ เราจึงเอาใจใส่ทรัพยากรหลักของเรา ก็คือ กลุ่มอนุชนขององค์กร

15. พันธกิจทั่วโลก : เราจะสนับสนุนคริสตจักรในการที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการเรียกนักประกาศ และสนับสนุนให้คริสตจักรมีศักยภาพที่จะส่งนักประกาศไปได้ในทั่วโลก

16. เครือข่ายสำหรับแผ่นดินของพระเจ้า : เราเชื่อว่าคริสตจักรท้องถิ่นในหลายพื้นที่ที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และเชื่อในข่าวประเสริฐนั้น จะสามารถมองเห็นอาณาจักรของพระเจ้า โดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่ที่มีการอธิษฐานและนมัสการ

เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนควรได้รับรู้ และศึกษา

เราเชื่อว่า พระเจ้ามีเพียงแค่หนึ่งเดียว เป็นพระเจ้านิรันดร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 สภาวะ คือ พระบิดา พระบุตร(พระเยซูคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ทำการเปิดเผยแผนการในชีวิตให้กับมนุษย์

เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ผู้ทรงบริสุทธิ์ปราศจากบาปกำเนิด พระเจ้าผู้ทำการอัศจรรย์ พระเจ้าผู้รักษาโรค พระเจ้าผู้อยู่เหนือความตายด้วยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ พระเจ้าที่ฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์และประทับอยู่ ณ เบื้องขวาของพระบิดา และเราเชื่อในการกลับมาโดยฤทธิ์อำนาจและพระสิริของพระเจ้า

เราเชื่อว่า ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่หลงหาย หรือคนบาป สามารถได้รับการไถ่บาปเพื่อมีชีวิตนิรันดร์ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์และผ่านทางการเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าการประกาศข่าวประเสริฐของการไถ่บาปเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้และเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฎตามพระคัมภีร์ไบเบิล

เรามีความเชื่อว่าในงานพันธกิจปัจจุบันที่ได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำให้งานพันธกิจนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

เราเชื่อว่าในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนสามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และชนชาติ

เรามีความเชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์และการกลับมา ผู้ที่เชื่อจะได้รับการเกิดใหม่ของชีวิต ส่วนบุคคลที่หลงหายจะได้รับการพิพากษาตามการกระทำของเขา

การแนะนำคริสตจักรของเรา

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยเกิดขึ้นโดยการทรงนำของพระเจ้า องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยได้ทำพันธกิจในหลายพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนเมือง ชนบท รวมทั้งชนเผ่าต่างๆบนภูเขา โดยในแต่ละคริสตจักรจะมีการนมัสการด้วยภาษาที่แตกต่างกันไป เช่น ภาษาไทย ภาษาชนเผ่า และภาษาเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ภาษาลาว พม่า และภาษาอื่นๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาษาและวัฒนธรรมหลักของพื้นที่นั้นๆ ในวิดีโอนี้จะมีการแนะนำของคริสตจักรบางแห่งและแนะนำผู้นำที่ขับเคลื่อนพวกเขา โดยคลิปวิดีโอนี้มีความยาวพอสมควร ซึ่งท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการรับชม

อคนท

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

ติดตามเรา

แบบฟอร์มติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

เฟซบุ๊ก