คณะกรรมการบริหารองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

Daniel web

ศาสนาจารย์ดาเนียล คำแสน

ประธานองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

ศาสนจารย์ดานิเอล คำแสน ท่านเป็นประธานขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร.... ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และท่านยังเป็นที่ปรึกษาอาวุโสและศิษยาภิบาลของผู้นำแพทย์อาสาให้กับคริสตจักรในเครือข่ายของ....ในกรุงเทพมหานคร อาจารย์ดานิเอลเป็นผู้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ในส่วนของการมีหัวใจในการเป็นผู้ดูแลทีมผู้นำขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวิทยากรของศูนย์พัฒนาผู้นำ และเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนการก่อสร้างคริสตจักร

Witthaya web

อาจารย์วิทยา ดีมาก

รองประธานองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

อาจารย์วิทยา ท่านเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรมิตรสัมพันธ์ฉะเชิงเทรา ท่านมีส่วนในการรับผิดชอบในงานพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนุชนนิมิตรไทยในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และท่านยังเป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรประจำที่ศูนย์พัฒนาผู้นำและโรงเรียนก่อสร้างคริสตจักรอีกด้วย

alan web

ศาสนาจารย์อลัน คอลิงวูด

ที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน

ศาสนจารย์อลัน ท่านเป็นมิชชั่นนารีหรือนักประกาศในประเทศไทยที่เดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยท่านและภรรยาของท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย แต่ในเวลานี้ พวกท่านไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างคริสตจักรโดยตรง เนื่องจากหน้าที่หลักของท่านในตอนนี้คือ เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรคริสตจักรพันกิจนิมิตรไทย พร้อมทั้งเป็นผู้สนุบสนุนในการก่อสร้างคริสตจักรประจำชาติ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนนักศึกษาที่นำการสร้างคริสตจักร โดยอาจารย์อลันเป็นผู้ติดต่อหลักระหว่างองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยกับคริสเตียนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และท่านก็ยังเป็นผู้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ในส่วนของการมีหัวใจในการเป็นผู้ดูแลทีมผู้นำขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยอีกด้วย

Shane web

ศาสนาจารย์เชน เจริญสวัสดิ์

Principle of Leadership Development

ศาสนจารย์เชน ท่านเป็นหัวหน้าและเป็นวิทยากรที่สำคัญที่สุดของศูนย์พัฒนาผู้นำรวมทั้งโรงเรียนก่อสร้างคริสตจักรขององค์กรคริตจักรพันธกิจนิมิตรไทย ท่านมีหัวใจในการรับผิดชอบของการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้นำคริสตจักรรุ่นใหม่และการก่อสร้างคริสตจักรขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย

Naruemon web

อาจารย์นฤมล คำแสน

สมาชิกคณะกรรมการฯ

ศาสนจารย์นฤมล ท่านเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างคริสตจักรมาแล้วหลายปีร่วมกับสามีของท่าน โดยท่านเริ่มต้นในการก่อตั้งคริสตจักรนิมิตรไทยในจังหวัดนครนายก และท่านมีส่วนในการรับผิดชอบในงานพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีนิมิตรไทยรวมทั้งเป็นหนึ่งในวิทยากรประจำที่ศูนย์พัฒนาผู้นำและโรงเรียนก่อสร้างคริสตจักร

PAIROJ web

อาจารย์ไพโรจน์ เกตวิชิต

สมาชิกคณะกรรมการฯ

อาจารย์ไพโรจน์ คือศิษยาภิบาลของคริสตจักรปันรัก และดูแลคริสตจักรที่มีสมาชิกเป็นชาวกัมพูชารวมทั้งท่านได้มีการติดต่อประสานงานร่วมกับพี่น้องที่เป็นชาวกัมพูชาเพื่อการประกาศ นอกจากนี้ท่านมียังส่วนในการรับผิดชอบในงานพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนุชนในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และยังเป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนานักดนตรีและทีมนมัสการ

Prasert web

อาจารย์ประเสริฐ สุภาเสน

สมาชิกคณะกรรมการฯ
Pattarapon Web

อาจารย์ภัทรพล วินันลา

สมาชิกคณะกรรมการฯ
Bunruen web

อาจารย์บุญเรือน อิ่มทอง

สมาชิกคณะกรรมการฯ