กรุงเทพมหานคร ( เมืองหลวงของประเทศไทย ) 40%

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศไทย โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีขนาดความยาว 1,568.7 ตารางกิโลเมตร ( 605.7 ตารางไมล์) และมีจำนวนประชากรที่จดทะเบียนอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมด 12-14 ล้านคน และก็ยังมีจำนวนประชากรมากกว่า 25% ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงซึ่งทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความแออัด

พื้นที่นี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี 1960s จนถึงปี 1980s และในปัจจุบันเมืองหลวงเป็นพื้นที่ที่ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สื่อต่างๆ และมีผลต่อความร่วมสมัยของสังคม เมื่อปี1980s การลงทุนของทวีปเอเชียมีการเติบโตมากขึ้น ทำให้มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครเป็นเขตภูมิภาคที่สำคัญต่อการเงินและธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมของการขนส่ง ศูนย์ดูแลสุขภาพ และเป็นแหล่งศูนย์รวมของศิลปะแขนงต่างๆ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่น และแหล่งรวบรวมความบันเทิง กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงของการใช้ชีวิตแบบติดดิน ( street life ) และเป็นแหล่งวัฒนธรรม นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ชื่อที่เป็นที่รู้จักว่า จังหวัดสีแดง

การเติบโตที่รวดเร็วของการวางแผนเมืองเล็กๆของกรุงเทพมหานคร และกฎระเบียบต่างๆมีผลทำให้ภาพรวมและระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองยังไม่ดีเพียงพอ โดยสิ่งที่ทำให้เกิดความแออัดและการจราจรติดขัดบนท้องถนนนั้นมาจาก เส้นทางหรือถนนที่มีอย่างจำกัด เส้นทางด่วนพิเศษ รวมไปถึงจำนวนการใช้รถยนต์ส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ยังทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากขึ้นอีกด้วย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีกลุ่มผู้นำหลักที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมของเรามากมาย ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาผู้นำและสร้างโรงเรียนคริสตจักร

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น