ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

ข่าวสาร อคนท.

กิจกรรม ค่ายประจำปี ค่ายครอบครัว ค่ายเยาวชน การเยี่ยมเยียนสมาชิก การบุกเบิกคริสตจักร การประกาศ การรับบัพติศมา
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรฯ สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries

คำพยานชีวิต

คำพยานชีวิต คำหนุนใจ การขอบพระคุณพระเจ้า จากพี่น้องสมาชิกองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
สามารถส่งคำพยานของท่าน เพื่อหนุนใจ และประกาศความรัก ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries

คุณนติ แสนคำลือ

คริสตจักรสรรเสริญขุนข้อน

คำพยานชีวิต คุณธนนันท์

คริสตจักรมิตรสัมพันธ์ หนองจอก

คำพยานชีวิต คุณอรอนงค์

คริสตจักรหลักชัยชีวิต นนทบุรี

คำพยานชีวิต คุณสิทธิศักดิ์

คริสตจักรหลักชัยขีวิต ท่าจีน

คำพยานชีวิต คุณแน็ท

คริสตจักรหลักชัยขีวิต กระทุ่มแบน

คำพยานชีวิต คุณเอกอนงค์

คริสตจักรพระเจ้าเมืองหัวไทร

คำพยานชีวิต คุณสอง

ทรงช่วยกู้ชีวิตจากความตาย

คำพยานชีวิต คุณกล้า

คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่อาย

คุณยายทองใบ คุณยายพร

คริสตจักรปันรัก

คำพยานชีวิต คุณพิชัย

คริสตจักรปันรัก